Materiały

Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego WPiA UG
Statut Grupy Giełdowej

UCHWAŁY ZARZĄDU

Uchwała Zarządu w sprawie Członkostwa w Kole
Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzania wyborów na prezesa Koła

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA 2011
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA 2012
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA 2013

INNE

e-Deklaracja członkowska KNPF
Wykaz czasopism naukowych zawierających liczbę punktów za publikację
Zasady redagowania tekstu publikacji

Materiały związane z zainteresowaniami KNPF:

(otwierane w postaci hiperłącza)

 

FINANSE PUBLICZNE
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.,- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.  114 z późn. zm.)

 

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst. jedn Dz. U. z 2001 r. Nr 42,  poz. 1590 z późn. zm)

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966)

Ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm)

 

PRAWO PODATKOWE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn zm)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. Zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.2004 r., Nr 54, poz. 535 zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr. 68, poz. 450 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz 1635 z poźn. Zm)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 3, poz 11 z późn zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. 2006 nr 183 poz. 1353 )

 

PRAWO BANKOWE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Narodowym banku Polskim (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe  (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się w bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z póżn zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474)

 

VARIA

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1099)

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539)