Statut KNPF

Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

     Dział I

Postanowienia ogólne

§1. Koło Naukowe Prawa Finansowego, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką działającą na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz niniejszego statutu.

§2. Koło skupia aktywne osoby szczególnie zainteresowane zagadnieniami szeroko pojętego prawa finansowego.

§3. Siedzibą Koła jest Gdańsk. Koło działa na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

§4. Koło prowadząc swoją działalność posługuje się skrótem swojej nazwy – KNPF, oraz logo określonym w załączniku do niniejszego statutu.

§5. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

§6. Koło Naukowe może być członkiem innych organizacji, stowarzyszeń lub związków o tych samych lub podobnych celach statutowych.

§7. Celami Koła są:

1) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie tematyki prawa finansowego i dziedzin pokrewnych;

2) uzupełnianie wiedzy teoretycznej, nabywanej w trakcie kształcenia uniwersyteckiego, umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodów prawniczych;

3) organizowanie spotkań naukowych, konferencji naukowych, wykładów oraz innych projektów merytorycznych;

4) integracja środowiska akademickiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła;

5) szerzenie kultury prawnej oraz upowszechnianie etyki prawniczej wśród studentów prawa;

6) dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jak i samego Uniwersytetu.

§8. Cele realizowane są w szczególności poprzez:

1) wspieranie i prowadzenie służących rozwojowi prac badawczych, projektów naukowych i szkoleń;

2) wydawanie broszur, pism, publikacji naukowych;

3) współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką prawa finansowego oraz zagadnieniami pokrewnymi;

4) spotkania członków Koła;

5) organizowanie wyjazdów naukowych i integracyjnych.

§9. 1. Działaniami Koła kierują jego organy.

2. Organami Koła są: Prezes, Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków.

§10. Koło posiada własne forum internetowe: forum KNPF, do którego dostęp chroniony hasłem posiadają wszyscy członkowie koła.

 

Dział II

Rozdział 1

Nabycie i utrata członkostwa

 

§11. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego, który złożył Zarządowi Deklarację Członkowską oraz został zaaprobowany jednogłośnie przez Zarząd Koła.

§13. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków lub powierzonych zadań Prezes może

udzielić zwyczajnemu członkowi Koła upomnienia, w formie pisemnej (w tym elektronicznej) lub ustnej.

§14. W przypadku powtarzającego się zaniedbywania obowiązków przez członka zwyczajnego

Prezes Koła w porozumieniu z Zarządem może zawiesić członka w działalności Koła i wykluczyć z głosowania Walnego Zgromadzenia Członków.

§15. W przypadku dalszego zaniedbywania obowiązków przez tego członka Zarząd może go

jednogłośnie, na wniosek Prezesa, pozbawić członkostwa.

§16. 1. W szczególnych przypadkach niegodnego zachowania i naruszenia statutu, pozbawienie członkostwa może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków koła

2. Uchwała może zostać poddana pod głosowanie na wniosek nie mniej niż 5 członków koła.

3. Osoba, której dotyczy podejmowana uchwała nie posiada prawa do głosowania.

§ 17.Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:

1) podjęcia stosownej decyzji przez Zarząd Koła lub Walne Zgromadzenie Członków Koła;

2) złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Koła, podanego do wiadomości Zarządu Koła;

3) z chwilą śmierci członka;

4) z chwilą skreślenia członka zwyczajnego z listy studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki członków

 

§18. Członek Koła ma prawo:

1) wybierać i być wybranym na stanowisko Prezesa Koła,

2) brać udział w pracach Koła;

3) być powoływanym na koordynatora projektu;

4) używać znaków Koła oraz reprezentować Koło na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i zasadami działania Koła;

5) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty.

§17. Członek Koła ma obowiązek:

1) stosować się w swojej działalności do niniejszego statutu, uchwał oraz wytycznych władz Koła,

2) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła i realizacji jego celów,

3) uczestniczyć w głosowaniach Walnego Zgromadzenia Członków,

4) udzielać się na forum KNPF

5) godnie reprezentować Koło oraz dbać o jego dobre imię,

6) dokładać wszelkich starań dla rozwoju Koła i realizacji jego celów statutowych.

 

Dział III

Struktura organizacyjna

 

Rozdział 1

Zarząd

Skład i zadania

 

 

§19. Zarząd jest złożony z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz innych Członków Zarządu wskazanych przez Prezesa.

§20. 1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy Koła niezastrzeżone dla innych organów.

2.Zarząd Koła w szczególności:

1) decyduje o kierunkach działań podejmowanych przez Koło;

2) kieruje bieżącą działalnością Koła;

3) składa sprawozdania z działalności Koła;

4) decyduje o przyjęciu w poczet członków Koła;

5) reprezentuje Koło na zewnątrz;

6) decyduje o współpracy z innymi osobami, organizacjami, instytucjami;

7) zarządza środkami finansowymi Koła.

 

§21. Do zadań Prezesa należy:

1) powołanie i odwołanie pozostałych członków Zarządu;

2) koordynowanie działań Zarządu;

3) kierowanie pracami Koła;

4) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

5) bezpośrednia współpraca z Opiekunem Koła;

6) podejmowanie decyzji niezbędnych do załatwiania bieżących spraw związanych z działalnością Koła oraz inicjowania nowych projektów

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, co najmniej raz w semestrze;

8)  poddawanie spraw pod głosowanie Walnego Zgromadzenia;

9) wykonywanie innych czynności niezbędnych dla realizacji celów statutowych Koła.

 

§22. Do zadań Wiceprezesa należy:

1) wspieranie Prezesa w jego działaniach;

2) załatwianie bieżących spraw Koła w porozumieniu z Prezesem;

3) Administrowanie forum KNPFnet;

4) w przypadkach trwałej niedyspozycji Prezesa zastępowanie go we wszelkich jego zadaniach;

5) w przypadku ustąpienia lub odwołania Prezesa pełni jego funkcje;

6) pozostawanie do dyspozycji Prezesa w zakresie działań związanych z wykonywanie innych czynności niezbędnych dla realizacji celów statutowych Koła.

 

§23. Do zadań sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Koła;

2) obsługa administracyjna Koła;

3) moderowanie forum KNPFnet;

4) pozostawanie do dyspozycji Prezesa w zakresie działań związanych z wykonywanie innych czynności niezbędnych dla realizacji celów statutowych Koła.

§24. 1. Zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu określa Prezes.

2. Prezes może powołać koordynatora dla konkretnego projektu, spośród wszystkich członków koła.

§25. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

 

Tryb powołania i odwołania Zarządu

§26. 1. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu tajnym.

2. Wybór Prezesa następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez grupę liczącą przynajmniej 5 członków Koła lub przez Opiekuna Koła.

3. Kandydatów można zgłaszać od dnia ogłoszenia terminu wyborów, nie później niż na 3 dni przed dniem wyborów.

§27. Prezes powołuje pozostałych członków Zarządu spośród członków Koła w uzgodnieniu z Opiekunem Koła.

§28. 1. Kadencja Zarządu trwa rok.

2. Rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego następującego po roku wyboru Prezesa, a kończy w dniu poprzedzającym początek kadencji nowego Zarządu.

3. W sytuacji nadzwyczajnego skrócenia kadencji Zarządu, na skutek odwołania lub ustąpienia Prezesa oraz niemożności pełnienia jego funkcji przez wiceprezesa kadencja nowego Zarządu rozpoczyna się w dniu wyboru nowego prezesa i trwa do dnia poprzedzającego następny rok akademicki.

 

§29. 1. Prezes zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyboru nowego Prezesa nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej.

2. 1. Prezes wyznacza termin wyborów nowego Prezesa, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. W sytuacji nadzwyczajnego skrócenia kadencji, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez ustępującego Prezesa, wspólnie przez pozostałych członków zarządu albo przez Opiekuna Koła w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy Koła.

 

§30. Ustępujący Zarząd ma obowiązek przekazać nowo wybranemu Prezesowi pełną dokumentację Koła, w tym sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych Koła niezwłocznie po zakończeniu swojej kadencji.

 

§31. 1. Prezes przed upływem kadencji może być odwołany tylko decyzją Opiekuna Koła, po zasięgnięciu opinii Walnego Zgromadzenia.

2. Opiekun może działać z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków koła.

 

Rozdział II

Walne Zgromadzenie Członków

 

§32. Walne Zgromadzenie Członków stanowią wszyscy członkowie Koła.

§33. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz w semestrze.

§34. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór Prezesa Koła;

2) głosowanie nad sprawami przekazanymi pod głosowanie przez Prezesa;

3) uchwalanie zmian w statucie;

5) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła;

6) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przez statut.

§35. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków może nastąpić na wniosek członka Zarządu lub co najmniej ¼ liczby członków.

§36. Uchwały zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§37. 1. Walne Zgromadzenie Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą szczególnie dostosowanego panelu forum KNPF

2. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków w formie elektronicznej nie można wprowadzić zmian do przedstawionego przez prezesa porządku obrad a w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały.

3. Zebranie w formie elektronicznej nie może być zwołane w celu wyboru nowego prezesa koła.

§38. Informacja o Walnym Zgromadzeniu ogłaszana jest za pomocą forum KNPFnet, oficjalnej strony internetowej koła oraz listy mailingowej ze zwyczajowo przyjętym wyprzedzeniem.

§39. Jeżeli statut nie stanowi inaczej Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

Dział IV

Finanse

§33. Działalność Koła jest finansowana ze:

1) dotacji, środków przekazanych przez władze Uczelni, Wydziału lub Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego,

2) darowizn i spadków

3) dobrowolnych składek członkowskich, uchwalonych przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu,

4) nagród i wyróżnień.

§34. Decyzje w zakresie rozdysponowania środków finansowych podejmuje Zarząd.

§35. Środki finansowe Koła mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie realizacji celów

statutowych.

 

§36. 1. Z chwilą ustąpienia Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych Koła.

 

Dział V

Zmiana statutu

 

§37. 1. Na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Koła Prezes Koła zwołuje Walne Zgromadzenie w

celu zmiany statutu.

2. Decyzja o zmianie zapada większością 3/5 głosów w obecności 2/3 członków.

§38.1. Poprawki redaktorskie nie wymagają zmiany statutu.

2. Poprawki redaktorskie są nanoszone przez Prezesa Koła.