Sekcja Podatkowa

Sekcja Podatkowa KNPF ma pakiet zadań do zrealizowania na rok akademicki 2012/2013:

I.   poszerzać wiedzę z zakresu podatków w formie:

 • autorskich prelekcji,
 • wspólnych wyjść do WSA, urzędów skarbowych;
 • wymiany podręczników, artykułów naukowych między studentami

II.    przygotować chętnych do konkursów podatkowych, organizowanych przez uznanych w tej branży: Deloitte, Ernst&Young, KPMG, czy PwC;

III.     informować w dostępnych mediach KNPF o wszelkiego rodzaju wydarzeniach, warsztatach, konferencjach związanych z podatkami;

 

PRELEKCJE

Sekcja Podatkowa zamierza zrealizować za pośrednictwem jej członków, prelekcje dotyczące prawa podatkowego, ujęte
w sposób „hasłowy” poniżej. Jednak konkretny temat wystąpienia członka Sekcji musi pozostawać w związku (wyjątkiem jest tu część historyczna) z np. orzeczeniem TK, orzeczeniem sądów administracyjnych, czy interpretacją Ministra Finansów. Efektami takiego założenia będą: konkretyzacja wybranego tematu prelegenta oraz zrozumiałe i interesujące (miejmy nadzieję ;))
w odbiorze wystąpienie dla zgromadzonego audytorium. Oto wstępne propozycje :

 • Historia prawa podatkowego: np.:  założenia koncepcji ekwiwalencji, a zdolności płatniczej, A. Smith i jego zasady podatkowe, przerzucalność podatkowa, liberalizm a socjalizm w podatkach, podatki w Polsce na przestrzeni wieków, itp.
 • Konstrukcja podatku, stosunek prawnopodatkowy, zasady podatkowe, inne zagadnienia teoretyczne prawa podatkowego
 • Doradca podatkowy
 • Związki prawa podatkowego a karnego, administracyjnego, czy cywilnego.
 • Prawo karne skarbowe
 • Wykładnia prawa podatkowego
 • Ordynacja podatkowa (np. obowiązek podatkowy,  zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, zaległość i zwłoka podatkowa, wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, następstwo prawne w prawie podatkowym, itp.)
 • Interpretacje ogólne/ indywidualne Ministra Finansów
 • Postępowanie podatkowe
 • Część szczegółowa podatków: PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza, podatek od zysków kapitałowych (PIT 38- warsztat), opłaty lokalne (np. opłata od psów)
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Prelegenci mogą pracować zarówno samodzielnie, jak i w parach. Preferowana forma wystąpienia to prezentacja multimedialna.

Nie ma przeszkód, aby członek wybrał własny temat, niepokrywający się z zaproponowanymi powyżej.

W przypadku braku wskazania tematu przez członka, musi on liczyć się z odgórnym przydzieleniem mu przedmiotu prelekcji.

Przykład prezentacji: „Konstrukcja daniny publicznej na przykładzie opłaty koncesyjnej w zw. z orzeczeniem TK sygn. xxx”