«

»

Grupa giełdowa – uruchomiona ! informacje !

Na ostatnim spotkaniu koła (7.11) członkowie zostali przypisani do dwóch wyodrębnionych grup w kole – sekcji podatkowej i do grupy giełdowej.

Podzieliliśmy się uwagami na temat propozycji działalności grupy giełdowej.

 

 

 

 

Tematy, które zostaną zrealizowane przez członków grupy:

Instrumenty rynku kapitałowego.
Papier wartościowy. Funkcje papierów wartościowych. Akcje,
obligacje, listy zastawne, skarbowe papiery wartościowe, kwity
depozytowe, tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
bankowe papiery wartościowe, PDA.

Oszustwa i zasady odpowiedzialności na rynku kapitałowym.
Informacja poufna [insider trading]. Manipulacja rynkiem. Inne rodzaje
przestępstw [front runnig, churnig, twisting, overtrade, pranie brudnych
pieniędzy]. Odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność karna.

Ryzyko na rynku kapitałowym.
Istota ryzyka na rynku kapitałowym i jego rodzaje. Charakterystyka
i znaczenie poszczególnych ryzyk. Ocena wartości instrumentów rynku
kapitałowego. Ogólne zasady wyceny wartości papierów
wartościowych.

Psychologia inwestowania

Dziękuję członkom za okazanie zainteresowania.

 

Pracownia Reutersa

Dostaliśmy także wstępną propozycję współpracy z pracownią Reutersa, która ma swoją siedzibę na wydziale Ekonomicznym UG.

[important]
Szczegóły na mailu członków grupy giełdowej ! [/important]

 

[important]Po 21 listopada uzgodnimy formę i czas spotkań. [/important]

Ze swojej strony obiecuję w II semestrze przeprowadzić II warsztaty z analizy technicznej 🙂 wyłącznie dla członków koła.