مبل راحتی صندلی مدیریتی صندلی اداری میز اداری وبلاگدهی گن لاغری بازی اندروید تبلیغات کلیکی آموزش زبان انگلیسی پاراگلایدر مارکت اندروید تور آهنگ محسن چاوشی مسیح و آرش پروتز سینه پروتز باسن پروتز لب میز تلویزیون

«

»

Jak przyjąć nowy okres rozliczeniowy – artykuł K. Kanki

Przyjaciel KNPF – Kacper Kanka jest autorem niniejszego artykułu, który został opublikowany w czwartkowym wydaniu Rzeczpospolitej. Zachęcamy do lektury!

Jak przyjąć nowy okres rozliczeniowy

Jeżeli wpis o zmianie roku podatkowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zawiadomienie urzędu skarbowego nastąpi w ciągu 30 dni od ostatniego dnia wybranego wcześniej roku, to będzie ona skuteczna.

Sądy rejestrowe są obciążone dużą liczbą spraw związanych z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego. Często zdarza się więc, że nie są w stanie sprostać ustawowemu, 7 – dniowemu terminowi na rozpoznanie sprawy o wpis. Skutkiem może być m.in. opóźnienie rozpoznania wniosku o wpisu do rejestru zmiany roku obrotowego spółki. W konsekwencji taki wpis może zostać dokonany już w trakcie następnego (zgodnie z zawiadomieniem) roku obrotowego. Pojawia się wtedy wątpliwość, czy taka zmiana roku obrotowego, a w konsekwencji podatkowego, jest skuteczna.

Nieprecyzyjne przepisy

Wątpliwości wynikają z niejasności przepisów regulujących procedurę zmiany roku podatkowego, czyli art. 8 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o CIT. Stanowią one, że rokiem podatkowym co do zasady jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej (w statucie, w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe) i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zawiadomienie należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (art. 8 ust. 4 ustawy CIT).

Wpis do KRS zmiany roku obrotowego, który jest stricte powiązany z rokiem podatkowych za sprawą art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że zmiana roku obrotowego jest dokonana jeżeli została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Kwestia zgodności roku obrotowego spółki z jej rokiem podatkowym jest problemowa, z uwagi na treść art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości (patrz ramka). Rok obrotowy spółki powinien być bowiem również stosowany dla celów podatkowych. Jaka jest zatem zależność tych dwóch okresów?

Co do korelacji roku obrotowego i kalendarzowego wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w wydanej przez siebie interpretacji indywidualne z 10 lipca 2013 r. (IPTPB3/423-124/13-4/KJ) stwierdza, że: „Jednakże z uwagi na odrębność instytucjonalną powyższych regulacji podatkowych i księgowych wskazać wyraźnie należy, że rok podatkowy to okres rozliczenia się z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego, a rok obrotowy to okres rozliczenia sprawozdań finansowych sporządzanych w ramach prowadzonej działalności dla celów rachunkowych. Jak wykazano powyżej, przepisy ustawowe nakazują odrębne postrzeganie każdego z nich. Te dwa okresy – co do zasady – pokrywają się ze sobą, ale nie jest to wymogiem.”. Przykładem odmienności roku obrotowego od kalendarzowego jest właśnie sytuacja, w której nie dochodzi do skutecznego zawiadomienia urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Możliwa jest jednak również dalej idąca konkluzja, że warunkiem skuteczności zmiany roku obrotowego spółki jest właściwa zmiana roku podatkowego. Zatem tym bardziej istotne jest zakreślenie warunków skuteczności zmiany roku podatkowego.

Na tle powyższych rozważań można zadać pytanie, czy aby zmiana roku podatkowego była skuteczna, to wpis do KRS dotyczący zmiany roku obrotowego spółki powinien być dokonany do końca ostatniego roku obrotowego, czy też wystarczy, że zmiana ta powinna  być wpisana do końca 30 – dniowego terminu na zawiadomienie Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego?

Przykład

Wspólnicy Spółki z o. o. planują zmianę jej roku obrotowego, który obecnie trwa od 1 listopada do 31 października. Zarząd spółki na początku października zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym uchwalono, że zmieniony rok będzie pokrywał się z kalendarzowym. Zarząd niezwłocznie po podjęciu tej uchwały 11 października przesłał do sądu rejestrowego wniosek KRS-Z3 w sprawie zmiany roku obrotowego.

Sąd rejestrowy dokonał wpisu o zmianie roku obrotowego dopiero 5 listopada. Zarząd spółki po dokonaniu przez sąd wpisu wysyła dnia 10 listopada zawiadomienie do urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego Spółki. Pojawia się jednak pytanie, czy zmiana roku została skutecznie dokonana?

Ocena skuteczności złożonego zawiadomienia

Aby ocenić,  czy spółka skutecznie zmieniła rok należy sięgnąć do art. 8 ust. 4 ustawy o CIT. Z tego przepisu oraz z przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie zmiany roku obrotowego (patrz ramka) można wysnuć następujące przesłanki, które należy spełnić, aby doszło do zmiany roku podatkowego:

1)      podatnik powinien podjąć uchwałę zmieniającą umowę (statut) spółki w zakresie roku obrotowego;

2)      podatnik powinien wystąpić z wnioskiem do sądu rejestrowego o dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców (w sprawie zmiany roku obrotowego wpis do KRS ma charakter konstytutywny). Natomiast w wewnętrznych stosunkach pomiędzy spółką a wspólnikiem zmiana umowy spółki jest skuteczna już od chwili jej podjęcia (A. Kidyba, Spółka z ograniczoną…, s. 484-485). Jeżeli zatem zmiana taka jest skuteczna w stosunkach wewnętrznych to rok obrotowy, który ma stricte właśnie charakter wewnętrzny, ulegnie skutecznej zmianie nawet jeżeli zostanie wpisany do rejestru w trakcie kolejnego roku obrotowego;

3)      należy zawiadomić o zmianie roku podatkowego właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Ostatnia przesłanka dla oceny skuteczności zmiany roku podatkowego w naszej sprawie zdaje się być kluczowa. Otóż ustawa o CIT nie wprowadza warunku, że zmiana roku podatkowego (obrotowego) musi nastąpić przed zakończeniem obecnego roku podatkowego. Takiego warunku nie wprowadza również  ani kodeks spółek handlowych  ani ustawa o rachunkowości. Ustawa CIT wskazuje jedynie, że zawiadomienie musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Warunku stanowiącego, że zmiana roku podatkowego musi nastąpić przez zakończeniem obecnego roku nie można domniemywać, gdyż byłoby sprzeczne z podstawową zasadą wykładni prawa podatkowego – in dubio pro tributario. Uznanie bowiem, że zmiana roku podatkowego musi nastąpić przed końcem obecnego roku byłaby dla podatnika niekorzystna, gdyż skróciłaby możliwy termin na dokonanie zmiany roku podatkowego. Dodatkowo można podnieść, że organy podatkowe nie powinny przerzucać na podatnika ryzyka związanego z opóźnieniem pracy sądów.

Powyższe stanowisko potwierdziła Izba Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 lutego 2013 r. (IPPB3/423-971/12-2/PK1). Zgodził się on z twierdzeniem podatnika, że wpis zmiany roku obrotowego w trakcie już kolejnego roku obrotowego spółki, ale przed 30 – dniowym terminem na zawiadomienie urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego jest skuteczny.

Stanowisko sądów administracyjnych

Kwestia oceny skuteczności zmiany roku podatkowego dokonanej w trakcie trwania kolejnego roku obrotowego była badana przez sądy administracyjne. W tym miejscu trzeba przywołać wyrok WSA w Warszawie z 21 czerwca 2011 r. (III SA/Wa 2498/10), w którym sąd stwierdził, że rejestracja zmiany roku obrotowego po upływie 30 dni od zakończenia trwania ostatniego nie może być uznana na skuteczną. Warto jednak wyjaśnić, że w stanie faktycznym sprawy spółka złożyła zawiadomienie właściwemu urzędowi skarbowemu co prawda w 30 – dniowym terminie, ale przed dokonaniem wpisu do rejestru KRS. Sąd zauważył, że de facto nie doszło do zmiany roku podatkowego, gdyż takowa zmiana ma miejsce jedynie po wpisie do rejestru. Sąd nie odniósł się jednak co do skuteczności złożenia zawiadomienia o zmianie roku podatkowego, jeżeli zmiana roku obrotowego spółki nastąpiłaby po zakończeniu ostatniego roku obrotowego (nastąpiłby wpis do rejestru KRS), ale przed upływem 30 –dniowego terminu na zawiadomienie urzędu skarbowego.

Tutaj bezpośredni link do artykułu.

صندلی اداری آگهی رایگان آموزش وردپرس